STOWARZYSZENIE  NA  RZECZ  POMOCY  MŁODZIEŻY

„SZUKAM DROGI”

STOWARZYSZENIE  NA  RZECZ  POMOCY  MŁODZIEŻY

„SZUKAM DROGI”

Adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Młodzieży „SZUKAM DROGI”

43-300 Bielsko-Biała, ul Starobielska 9

KRS: 0000230101

REGON: 240080390

NIP: 547-202-43-41

1%

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Młodzieży „Szukam Drogi” w Bielsku-Białej jest organizacją pożytku publicznego i może przyjmować darowiznę 1%

W zeznaniu podatkowym

 należy podać numer KRS.  Stowarzyszenia:

0000230101

       

 

AKTUALIZACJA 

14.05.2018 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 20.12.2004 r. odbyło się Zebranie Założycielskie i Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Młodzieży „SZUKAM DROGI”.

 

Wykaz dokumentów:

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 1/2004 dotycząca powołania Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia.

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 2/2004 dotycząca założenia Stowarzyszenia.

Uchwała Zebrania Założycielskiego nr 3/2004 dotycząca przyjęcia statutu Stowarzyszenia.

Uchwała Zebrania Wyborczego nr 1/2004 dotycząca powołania Zarządu Stowarzyszenia.

Uchwała Zebrania Wyborczego nr 2/2004 dotycząca powołania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Protokół Zebrania Założycielskiego.                                                         

Protokół Zebrania Wyborczego.                                                         

Lista członków założycieli.

 

WALNE ZGROMADZENIA Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Młodzieży „SZUKAM DROGI”  odbyły się dotychczas w następujących terminach:

 

05.05.2005

29.05.2006

28.11.2006

05.03.2007

03.03.2008

04.03.2009

08.03.2010

03.03.2011

07.03.2012

07.03.2013

10.03.2014

19.03.2015

17.03.2016

29.03.2017

 

Raporty Stowarzyszenia

 

ÆSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

ÆSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2006 do 27.11.2006

ÆSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od 8 marca 2005  do 05.03.2007

ÆSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od 8 marca 2005  do 3 marca 2008

ÆSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od 3 marca 2008  do 4 marca 2009

ÆSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od 5 marca 2009  do 8 marca 2010

ÆSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od 8 marca 2010  do 3 marca 2011

ÆSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od 4 marca 2011  do 7 marca 2012

ÆSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od 8 marca 2012  do 7 marca 2013

ÆSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od 7 marca 2013  do 10 marca 2014

ÆSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od 10 marca 2014  do 19 marca 2015

ÆSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od 19 marca 2015  do 17 marca 2016

ÆSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od 17 marca 2016  do 29 marca 2017

ÆSprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od 29 marca 2017  do 13 marca 2018

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

Prezes Zarządu

Marta Korpiela-Marek  

 

Z-ca Prezesa

Adam Pitas 

 

Sekretarz

Małgorzata Stachura  

 

Skarbnik

Aleksandra Buczkowska  

 

Członek

Justyna Wośko  

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący

Mariusz Zawadzki 

 

Członek

Magdalena Bielak  

 

Sekretarz

Dorota Sitarz  

 

 

 

Członkowie Stowarzyszenia

(pobierz listę)

 

Statut Stowarzyszenia

 

Cele Stowarzyszenia na podstawie działalności statutowej

 

Wspomaganie działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej przy ul. Starobielskiej 9 

w organizacji nauki, terapii i wychowania, a w szczególności w rozbudzaniu i rozwijaniu różnorodnych zainteresowań wychowanków: sportowych, turystyczno-krajoznawczych, kulturalnych, rekreacyjnych.

Prowadzenie programów terapeutycznych i edukacyjnych dla młodzieży i rodziców.

Prowadzenie programów profilaktycznych oraz opieki prawnej i socjalnej dla młodzieży.

Organizowanie działalności szkoleniowej dla pedagogów, tworzenie placówek terapeutycznych, psychologiczno-pedagogicznych i logopedycznych.

Organizowanie i udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i szkoleniach z zakresu problematyki patologii społecznej.

Organizowanie mieszkań rotacyjnych lub hostelu dla wychowanków, którzy nie mają możliwości powrotu do domu rodzinnego.

Organizowanie i prowadzenie wypoczynku wakacyjnego dla młodzieży Ośrodka w tym obozów terapeutycznych.

Organizowanie praktyk studenckich dla studentów, w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, festynów i innych imprez.

Organizowanie akcji, kwest publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

Pomoc w organizowaniu miejsc pracy dla

absolwentów Ośrodka.

 

Numer konta w PKO BP S.A. I ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ:

81 1020 1390 0000 6702 0190 3442

pobierz i wydrukuj dowód wpłaty

Telefony :  694 006 251

Email: szukamdrogi.bielsko@gmail.com

 

Dane  Stowarzyszenia znajdują się w następujących bazach danych:

ÆSądu Rejestrowego,

ÆMinisterstwa Sprawiedliwości,

 (http://opp.ms.gov.pl/)       

 

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia

pobierz deklarację

Wniosek o dofinansowanie

pobierz wniosek

 

 

ZASADY DZIAŁANIA

Punktu Konsultacyjnego przy

Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Młodzieży „Szukam Drogi”

w Bielsku-Białej

 

I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Punkt Konsultacyjny jest jedną z form działalności Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy  Młodzieży „Szukam Drogi” w Bielsku-Białej.

2. Terenem działania Punktu Konsultacyjnego jest obszar, z którego istnieje możliwość  osobistego lub korespondencyjnego nawiązania kontaktu.

3. Działalnością Punktu Konsultacyjnego kieruje Koordynator mianowany przez Zarząd  Stowarzyszenia. Uprawniony jest do:

 - organizowania działalności Punktu Konsultacyjnego,

 - podejmowania decyzji i rozstrzygania wątpliwości w sprawach merytorycznych

 i organizacyjnych,

 - poszerzania form działalności, wdrażania nowych sposobów udzielania pomocy
 potrzebującym,

 - angażowania wolontariuszy do „dyżurowania” w Punkcie Konsultacyjnym i zlecania im
zadań wynikających z bieżących potrzeb,

 - prowadzenia i przechowywania dokumentacji,

- składania Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdań z rocznej działalności.

4. Fundusze na działalność Punktu Konsultacyjnego zapewnia Zarząd Stowarzyszenia.

 

II  CEL I FORMY DZIAŁANIA

 

1. Celem Punktu Konsultacyjnego jest udzielanie pomocy młodzieży zagrożonej
    niedostosowaniem społecznym a także ich rodzicom lub opiekunom prawnym.

 

2. Punkt Konsultacyjny realizuje cel główny poprzez:

a/ konsultacje i porady w sprawach osobistych i rodzinnych dla:

- młodzieży szkolnej (uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)

 - rodziców

 - pedagogów szkolnych

b/ Organizowanie stałych dyżurów, minimum  trzy razy w tygodniu, w godzinach dogodnych   dla osób szukających pomocy i wsparcia,

c/ rozpoznawanie problemów osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, np.:

 - utrata poczucia bezpieczeństwa,

 - doświadczanie ciągłych niepowodzeń szkolnych,

 - przeżywanie kryzysu psychicznego,

 - trudności w porozumiewaniu się z bliskimi i rówieśnikami,

 - doświadczanie sytuacji zagrożenia zdrowia i życia oraz przemocy.

d/ proponowanie rozwiązań problemu poprzez:

  - interwencję kryzysową,

  - poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne,

  - skierowanie do odpowiednich instytucji pomocowych zajmujących się szczególnymi  formami pomocy.